EKO BeL

Usluge

SERVIS PP APARATA

Pored dostave i ugradnje novih aparata na objekat vršimo kompletno servisiranje, ispitivanje i punjenje svih vrsta i tipova aparata (bez obzira od kog su proizvođača). Održavanje vatrogasnih aparata sastavni je dio djelatnosti.
Pravilno održavanje odnosno servisiranje vatrogasnih aparata bitno je za njihovu ispravnost i djelovanje prilikom upotrebe.

Redovito održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća periodični pregled i kontrolno ispitivanje, koji se provode u skladu sa uputstvom proizvođača i Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

  • Redovan servis (kontrola) protiv požarnih aparata vrši se svakih šest mjeseci.
  • Ispitivanje aparata tipa “CO2” vrši se svakih pet godina.
  • Ispitivanje aparata tipa ”S” vrši se svake dvije godine.

ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREŽE

Pored isporuke nove hidrantske opreme (creva, mlaznice, spojke, nastavci, ormari, ventili i dr.) vršimo mjerenje pritiska i protoka vode kako u postojećoj, tako i u novoj hidrantskoj mreži sa izdavanjem Stručnog nalaza-Atesta.

SERVISIRANJE KOMPRESORA VISOKIH PRITISAKA (200-300 bara) I PUMPI ZA VODU VISOKOG PRITISKA (visokotlačni moduli)

Pored isporuke kompresora i pumpi visokog pritiska vršimo servisiranje istih i zamjenu originalnih dijelova. Servisiranje se vrši jednom godišnje ili poslije 100 radnih sati.

VATROGASNE NADOGRADNJE VRHUNSKOG KVALITETA sa Rosenbauer i Oertzen pumpama

Pored isporuke novih vozila sa ugrađenom nadogradnjom za potrebe vatrogasnih jedinica vršimo i nadogradnju na dostavljena vozila. Nadogradnje se vrše prema potrebama vatrogasnih jedinica.

:::::::::::::::::::::::  OBUKE IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU :::::::::::::::::::::

EKO BEL d.o.o. je preduzeće koje, između ostalog, pruža i usluge iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara. 

ZAŠTITA NA RADU:

U sklopu svojih aktivnosti preduzeće EKO BEL d.o.o. pruža sljedeće vrste usluga:

-Osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad
-Izrada Pravilnika zaštite na radu
-Izrada Priloga o zaštiti na radu
-Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
-Usluge ovlašćene organizacije iz oblasti zaštite na radu
-Vođenje poslova zaštite na radu
-Vođenje evidencija iz oblasti zaštite na radu
-Stručne konsultacije i savjetovanje iz oblasti zaštite na radu
-Konsalting pri izboru i nabavci lične zaštitne opreme
-Izrada uputstava za bezbjedan rad na mašinama i uređajima za rad

Zakonska regulativa

Zakoni

·Zakon o zaštiti na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/08 i 13/10)
·Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/09).

Podzakonski akti

·Pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/08)
·Pravilnik o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/08, 52/09 i 107/09)
·Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izvještaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/08)
·Pravilnik o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/08)
·Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti zaštite i zdravlja na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/08)
·Pravilnik o visini troškova za izdavanje licenci  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/08)
·Pravilnik o stručnom ispitu iz oblasti zaštite na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 70/08)
·Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti zaštite i zdravlja na rada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 70/08 i 18/11)
·Pravilnik o načinu vođenja evidencija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 63/09)
·Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/11)

ZAŠTITA OD POŽARA:

U sklopu svojih aktivnosti preduzeće EKO BEL d.o.o. pruža sljedeće vrste usluga:

-Obuke radnika iz oblasti zaštite od požara
-Specijalističke obuke iz oblasti zaštite od požara
-Izrada Pravilnika zaštite od požara
-Izrada Priloga mjera zaštite od požara
-Izrada Elaborata zaštite od požara
-Izrada Planova zaštite od požara
-Usluge ovlašćene organizacije iz oblasti zaštite od požara
-Vođenje poslova zaštite od požara
-Stručne konsultacije i savjetovanje iz oblasti zaštite od požara

Zakonska regulativa

1. Zakon o zaštiti od požara-prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 06/09)
2. Zakon o uređenju prostora i građenju  ("Sl. list RS" br.55/10)
3. Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 78/11)
4. Zakon o standardizaciji ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 36/99),
5. Tehnička preporuka za zaštitu od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada, JUS TP 21,
6.Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ("Sl. list SFRJ" br. 38/89),
7.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara ("Sl. list SFRJ" br. 7/84),
8.Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ("Sl. list SFRJ" br. 35/80),
9.Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje ("Sl. list SFRJ" br. 30/91),
10.Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. list SRJ" br. 87/93),
11.Tehnički propisi o gromobranima ("Sl. list SFRJ" broj 13/68  i 13/78),
12.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br. 11/96)
13.Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br. 53/86 i 54/88),
14.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ" br. 74/90),
15.Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom.

Volksbank a.d. - 5671621100035726
UniCredit banka 5510010000348259
NLB Razvojne banka 5621008000134421
Pro Credit banka 1941066069700161


 

PIB UVJERENJEJIB POTVRDA

 

 

Kontakt

EKO-BEL d.o.o.
Cara Dušana 84, 78252 Trn
tel: 051/508-555
e-mail: eko-bel@blic.net

Broj upisa u sud. reg. 1-8243-00
Matični broj: 1853759